top of page
ildiko.jpg
- Tőzsérné Zaja Ildikó -

Talán nem ismersz még. Engedd meg, hogy bemutatkozzam:

Tőzsérné Zaja Ildikó óvónő, tanító, fejlesztő pedagógus és egészségfejlesztő mentálhigiénikus vagyok. Három fiú édesanyja. Harminc évnyi saját tapasztalatból kiindulva hoztam létre ezt az oldalt, lehetőséget kínálva azoknak a szülőknek, akik örömteli óvodás éveket kívánnak gyermekeiknek és gördülékeny iskolakezdést. Ehhez keresnek segítséget.

Képességek, melyekre szüksége lesz gyermekednek az iskolakezdéshez:

Beszédkészség:

   🔰 könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat

   🔰 képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni

Elemi mozgások összerendezettsége:

   🔰 kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon, külső-belső talpélen, guggolás, szökdelés, fejemelgetés

Tájékozódás saját testen és térben:

   🔰 ismerje saját testét, biztonsággal tájékozódjon rajta

   🔰 jó egyensúlyérzék

   🔰 térirányok felismerése térben és síkban

Pszichés alkalmasság:

   🔰 feladattudat, megtanulja: hibázni szabad. A hibázás a          tanulás útja

   🔰 képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével

   🔰 bizonyos szintű mennyiségfogalom kialakult (jól használja a kisebb/nagyobb több/kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10ig terjedõ számok között)

Kommunikációs képesség:

   🔰 árnyaltan kell kifejeznie érzéseit, gondolatait

   🔰 egy adott képről, vagy témáról önállóan kell mondania néhány összefüggő mondatot

   🔰 a megfelelően fejlett beszéd alapozza meg az írott beszéd megtanulását

Általános tájékozottság:

   🔰 széleskörű ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról

   🔰 ismeri a személyi adatait, lakhelyét, az évszakok, napszakok, napok váltakozását

Emlékezet:

   🔰 vizuális emlékezet

   🔰 auditív emlékezet

   🔰 ritmus emlékezet

Elemi gondolkodási műveleteket (összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás)

bottom of page